پرسشنامه مهارت های مدیریتی – کافمن و لی (۱۹۹۹)

پرسشنامه مهارت های مدیریتی – کافمن و لی (۱۹۹۹)

برای این كه مدیران در انجام وظایف مدیریت و ایفای نقش‌های مدیریتی موفق باشند باید دارای برخی مهارت‌های مدیریتی باشند. رابرت كاتز (1974 به نقل از علیمردانی، 1392)، مهارت‌های مدیریتی را در قالب سه [...]