پرسشنامه وجدان کاری – بریک و مانت (۱۹۹۱)

پرسشنامه وجدان کاری – بریک و مانت (۱۹۹۱)

وجدان کاری: نیروی است که فرد را متعهد می کند یک سری رفتارهای معطوف به هدف را در سازمان انجام دهد و نیز افکار و سلیقه متفاوت را برای شکل دهی یک رفتار سازنده همگرا سازد (لیاقتدار و همکاران، 1390). [...]