پرسشنامه فرهنگ سازمانی – گوفی و جونز (۱۹۹۶)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی – گوفی و جونز (۱۹۹۶)

به منظور سنجش میزان فرهنگ سازمانی در سازمان ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه و ابعاد میزان اجتماعی بودن و میزان انسجام می‌باشد که از پژوهش معتبر [...]