پرسشنامه معنویت – هال و ادواردز (۲۰۰۲)

پرسشنامه معنویت – هال و ادواردز (۲۰۰۲)

بنا به گفته شیرر و همکاران (1994) معنويت تجربه تلاش آگاهانه براي وحدت بخشي به زندگي فرد است البته نه از طريق جدايي از ديگران بلکه از راه تعالي بخشيدن خود به سمت ارزش غايي مورد مشاهده فرد است. [...]