پرسشنامه آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (۱۹۹۴)

پرسشنامه آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (۱۹۹۴)

اصطلاح فراشناخت براي اولين بار در ادبيات پردازش اطلاعات توسط فلاول (1976) مطرح گرديد كه به اعتقاد وي، فراشناخت شامل توانايي فرد در آگاهي از فرايندهاي شناختي خود و يا پيامدهاي ناشي از اين فرايندها [...]