پرسشنامه بلوغ سازمانی – کورتیس (۲۰۰۳)

پرسشنامه بلوغ سازمانی – کورتیس (۲۰۰۳)

بلوغ سازمانی، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلند مدت و نتیجه تداوم و رضایت ذی نفعان سازمان در طول زمان است. بلوغ سازمانی میسر نخواهد شد، مگر آنکه سازمان بتواند تغییرات محیطی خود را شناسایی نماید [...]