پرسشنامه نگرش صمیمانه – امیدون و همکاران (۱۹۸۳)

پرسشنامه نگرش صمیمانه – امیدون و همکاران (۱۹۸۳)

صميميت، به صورت الگوی رفتاري بسيار مهمي مفهوم‌سازی شده، كه داراي جنبه‌هاي عاطفی - هيجانی و اجتماعی نيرومند است و برپايه‌ي پذيرش (تجربه‌ی مثبت هم سويي و برابری)، رضايت خاطر (تجربه‌ی مثبت مشاركت) و [...]