پرسشنامه توسعه سازمانی – لاک و کرافورد (۲۰۰۰)

پرسشنامه توسعه سازمانی – لاک و کرافورد (۲۰۰۰)

توسعه سازمانی: توسعه سازمانی یک استفاده سیستماتیک از دانش علوم رفتاری برای برنامه ریزی توسعه و تقویت استراتژی‌های سازمان، ساختارها و فرایندها برای بهبود اثربخشی سازمان است (گهیل و دشپاند، 2014). [...]
پرسشنامه تغییر سازمانی – چییانگ (۲۰۱۱)

پرسشنامه تغییر سازمانی – چییانگ (۲۰۱۱)

تغییر نام یک بازی در مدیریت امروز است. بازار، محصول و شرایط رقابتی به سرعت در حال تغییر است. اثربخشی و موفقیت سازمانها بستگی به سازگاری آنها با تغییرات دارد. تغییر بدین معناست که وضعیت جدید عوامل [...]