پرسشنامه انعطاف پذیری استراتژیک – سانچز (۱۹۹۵)

پرسشنامه انعطاف پذیری استراتژیک – سانچز (۱۹۹۵)

مبحث اساسی که درادبیات بازارگرایی و عملکرد صادراتی می بایست مورد بررسی قرار گیرد، مفهوم انعطاف پذیری استراتژیک است. هدف کلیدی تحقیقات عملکرد صادراتی شناسایی و ارزیابی اهمیت پیشرانه های عملکرد [...]