پرسشنامه هوشمندی رقابتی – کالف و اسمیت (۲۰۰۱)

پرسشنامه هوشمندی رقابتی – کالف و اسمیت (۲۰۰۱)

هوشمندی رقابتی: عبارت از هنر یافتن، جمع آوری، فرآوری و ذخیره سازی اطلاعات رقبا، به منظور دسترسی و استفاده‌ی کارکنان در تمام سطوح سازمان است تا ضمن شکل دادن به آینده‌ی سازمان، از وضعیت موجود در [...]