پرسشنامه هوش مالی – لی و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه هوش مالی – لی و همکاران (۲۰۰۸)

هوش مالی: هوش مالی ابزاری برای ساخت تصمیم بهتر و مجموعه ای از تکنیک ها و تکنولوژی هایی است که داده های مالی و تجاری را جمع آوری و تحلیل می کند تا تصمیم سازی بهبود یابد. همچنین آن یک فلسفه و ابزار [...]