پرسشنامه وفاداری سازمانی – لیندگرن (۲۰۰۴)

پرسشنامه وفاداری سازمانی – لیندگرن (۲۰۰۴)

وفاداری سازمانی: عبارت است از احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان و پای بندی یعنی اشتیاق بیشتر فرد به عنوان یک همکار برای پاسخگویی به خواسته هایی که از شغل او دارند (مورهد و گریفین، ۱۳۹۰).
پرسشنامه هویت سازمانی – میلر و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه هویت سازمانی – میلر و همکاران (۲۰۰۰)

آلبرت و وتن (1985)، بر اين باور هستند كه هويت سازماني الف) آن چيزي است كه توسط افراد سازمان به عنوان ويژگي اصلي سازمان پذيرفته شده است؛ ب) كه موجب مي گردد سازمان از ديد كاركنان نسبت به سازمانهاي [...]