پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان – پارکر (۲۰۰۰)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان – پارکر (۲۰۰۰)

عملکرد به معنای رفتارها و نتایج می باشد، رفتارها از عمل نشات می گیرند و عملکرد را از فکر به عمل تبدیل می کند. عملکرد کارکنان عبارت است از به نتیجه رسانیدن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده ی نیروی [...]