پرسشنامه احساس به برند – کوییلو و استیوز (۲۰۰۷)

پرسشنامه احساس به برند – کوییلو و استیوز (۲۰۰۷)

احساس نسبت به برند به معنای ارزیابی کلی مطلوب یا نامطلوب از برند به وسیله مشتریان می باشد. احساس نسبت به برند به عنوان توانایی برند در دریافت پاسخ احساسی مثبت از متوسط مشتریان می باشد (کوییلو و [...]