پرسشنامه ارتباطات برند – زهیر و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه ارتباطات برند – زهیر و همکاران (۲۰۱۱)

ارتباطات تجاری عنصر یکپارچه اصلی در مدیریت روابط تجاری با مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان، اعضای کانال، رسانه‌ها، تنظیم کننده‌های دولت و جامعه است. ارتباطات تجاری باید با هدف ارتقاء وفاداری به [...]