پرسشنامه برندگرایی – احمد و اقبال (۲۰۱۳)

پرسشنامه برندگرایی – احمد و اقبال (۲۰۱۳)

برندگرایی نگرشی است که در آن، فرآیندهای شرکت حول ایجاد، توسعه و حفظ هویت برند در تعاملات مداوم با مشتریان هدف، با نیّت دستیابی به مزیت رقابتی از برند، می چرخند. بنابراین انتخاب استراتژی برند [...]