پرسشنامه تصویر بدن – مک کینلی و هاید (۱۹۹۶)

پرسشنامه تصویر بدن – مک کینلی و هاید (۱۹۹۶)

بدن تبلور و تجسم شرایط اجتماعی است که فرد را احاطه کرده است. این شرایط اجتماعی تعیین می‌کنند که فرد، خود جسمانی‌اش را چگونه ادراک کند و چه تصویری از بدنش در ذهن داشته باشد؛ ازاین‌رو، تصویر بدن را [...]