پرسشنامه خوش بینی سازمانی – سلیگمن (۱۹۹۸)

پرسشنامه خوش بینی سازمانی – سلیگمن (۱۹۹۸)

خوش بینی سرشت یا گرایش و انتظارات خوش بینانه یعنی انتظار کلی مبنی بر اینکه در آینده بیشتر اتفاق های خوب اتفاق می‌افتد تا رویدادهای بد. مهارتی مبتنی بر انتظارات مثبت است که دیدگاه ما را نسبت به [...]