پرسشنامه رفتار تسهیم دانش – پی لی و هنگ یی (۲۰۱۲)

پرسشنامه رفتار تسهیم دانش – پی لی و هنگ یی (۲۰۱۲)

رفتار تسهیم دانش: مجموعه عواملی هستند که بر روی رفتار تسهیم دانش از سوی کارمندان تاثیر گذار می باشند. از مرور ادبیات تحقیقاتی مربوط به حوزه های مدیریت دانش و تسهیم دانش، می توان عوامل مذکور را به [...]