پرسشنامه شایستگی های عاطفی و اجتماعی مدیران – بویاتزیس (۲۰۰۷) – ۴۰ گویه ای

پرسشنامه شایستگی های عاطفی و اجتماعی مدیران – بویاتزیس (۲۰۰۷) – ۴۰ گویه ای

شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران عبارت است از شایستگی‌های خود مدیریتی کارکنان برداشت شخصی افراد از خود مسئولیت‌پذیری و توانایی مواجهه با شرایط مختلف اجتماعی و ارزیابی فعالیت‌های شخصی و توانایی [...]