پرسشنامه رایگان غربالگری خطر سوءتغذیه PYMS

پرسشنامه رایگان غربالگری خطر سوءتغذیه PYMS

به منظور ارزیابی خطر سوءتغذیه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد و بر اساس مجموع امتیازات بدست امده درجه‌بندی می شود. بر اساس ابزار PYMS امتیاز [...]