پرسشنامه رایگان غربالگری خطر سوءتغذیه STAMP

پرسشنامه رایگان غربالگری خطر سوءتغذیه STAMP

به منظور بررسی خطر سوءتغذیه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد و بر اساس مجموع امتیازات بدست امده درجه بندی می شود. براساس ابزار STAMP امتیاز [...]