پرسشنامه مسئولیت پذیری کالیفرنیا (۱۹۷۹)

پرسشنامه مسئولیت پذیری کالیفرنیا (۱۹۷۹)

مسئولیت پذیری: یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی که به عهده اوگذاشته شده است می باشد و از همان فرد سرچشمه می گیرد. مفهوم کلی مسئولیت آن است که هر فرد و نه هیچ شخص [...]
پرسشنامه مسئولیت پذیری – گلن و نلسون (۱۹۹۸)

پرسشنامه مسئولیت پذیری – گلن و نلسون (۱۹۹۸)

مسئولیت پذیری احساس عملی در بکارگیری توانایی ها و انجام کوشش ها در تطابق و سازگاری با مردم است که عدم پذیرش آن، قانون شکنی و نپذیرفتن مسئولیت های اجتماعی تلقی میگردد (گلن و نلسون، 1988). بر اساس [...]