پرسشنامه کنش ارتباطی – یاکوبسن (۲۰۰۴)

پرسشنامه کنش ارتباطی – یاکوبسن (۲۰۰۴)

یاکوبسن (2004) و هم‏چنین یاکوبسن و استوری (2004) معتقدند که کنش ارتباطی در حوزه عمومی و شرایط آن را می‏توان عملیاتی کرد. بدین ترتیب آنها مقیاسی را پیشنهاد می‏کنند که برای سنجش شرایط آرمانی گفتار [...]