پرسشنامه رایگان یادگیری درس علوم

پرسشنامه رایگان یادگیری درس علوم

این پرسشنامه دارای 31 سوأل در پیش آزمون و 33 سوأل در پس آزمون می باشد. هر سوال بر اساس يک مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای«کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم»، «کاملاً موافقم» پاسخ داده می شود. [...]