پرسشنامه رایگان آزمون پیش بینی طلاق

پرسشنامه رایگان آزمون پیش بینی طلاق

این پرسشنامه نشانه های هشداردهنده ای را می‌سنجد که ممکن است در آینده زندگی شما را تهدید کرده و باعث جدایی شما ‌شوند. این آزمون دارای 14 گویه می‌باشد.