پرسشنامه بازاریابی رابطه مند – نگی و کتما (۲۰۱۳)

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند – نگی و کتما (۲۰۱۳)

مفهوم بازاریابی رابطه مند برای اولین بار توسط بری (1983) در یک مطالعه بازاریابی در صنایع خدماتی، ارائه شد. بازاریابی رابطه‌مند بر اهمیت، ایجاد، نگهداری و افزایش رابطه با مشتریان و خریداران تأکید [...]