پرسشنامه هوش تجاری – پروویچ و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه هوش تجاری – پروویچ و همکاران (۲۰۱۲)

به منظور بررسی هوش تجاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و شش بعد یکپارچگی داده ها، قابلیت های تحلیلی، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به [...]