پرسشنامه یادگیری استراتژیک – تسینگ (۲۰۱۱)

پرسشنامه یادگیری استراتژیک – تسینگ (۲۰۱۱)

عموماً دانش محور و با بافتی کارآفرین و دارای ساختاری هسته ای و انعطاف پذیر و با مدیریّتی پیش برنده معرفی می‌شود و هدف چنین مدیریّتی ایجاد محیطی یادگیری و گسترش فرایندهای توسعه یافته در سراسر [...]