پرسشنامه ارتقای برند – خاکی نهاد (۱۳۹۳)

پرسشنامه ارتقای برند – خاکی نهاد (۱۳۹۳)

به منظور سنجش و ارزیابی ارتقای برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر خاکی نهاد (1393) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]
پرسشنامه بازاریابی آموزشی – بیکر و هولت (۲۰۰۴)

پرسشنامه بازاریابی آموزشی – بیکر و هولت (۲۰۰۴)

بازاریابی آموزشی: مجموعه کوشش های است که به منظور پیش بینی، تعیین و هدایت نیازهای آموزشی کارکنان و طراحی برنامه هائی جهت رفع این نیازها و ترغیب افراد و اعضای سازمان به پذیرش آموزش صورت می پذیرید [...]
پرسشنامه رضایت بیمار – محمودی (۱۳۹۵)

پرسشنامه رضایت بیمار – محمودی (۱۳۹۵)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت بیمار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر محمودی (1395) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این [...]
پرسشنامه ترجیح برند – گوور و شورامز (۲۰۰۵)

پرسشنامه ترجیح برند – گوور و شورامز (۲۰۰۵)

ترجیح برند: برندها کیفیت های انتزاعی در تملک خود دارند که مزایای نمادین برای افراد ایجاد می کند. این مزایای نمادین شامل توضیح در مورد این موضوع می شود که چرا بعضی از مصرف کنندگان به طور قابل [...]
پرسشنامه تعهد سازمانی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

پرسشنامه تعهد سازمانی – آواد و آگتی (۲۰۱۱)

تعهد سازمانی بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمانی کار کند. فردی که تعهد سازمانی بالایی دارد در سازمان باقی مانده، هدف ها آن را می [...]