پرسشنامه ادراک از قیمت – بیدختی (۱۳۹۵)

پرسشنامه ادراک از قیمت – بیدختی (۱۳۹۵)

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک از قیمت توسط مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بیدختی و زارع (1395) استخراج [...]
پرسشنامه اطلاعات پیشین خریدار – بیدختی (۱۳۹۵)

پرسشنامه اطلاعات پیشین خریدار – بیدختی (۱۳۹۵)

اطلاعات پیشین خریدار: داشتن اطلاعات قبلی راجع به محصول یکی از عواملی است که بر تمایل به خرید محصول تأثیر می گذارد. بر اساس این فرضیه که رفتار خرید مشتري مبتنی بر یادگیري است، بنابراین می توان [...]
پرسشنامه اعتماد عمومی – پیران نژاد (۱۳۸۶)

پرسشنامه اعتماد عمومی – پیران نژاد (۱۳۸۶)

اعتماد عمومی: اعتماد ار جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. در واقع می توان اعتماد را نوعی انتظار نتایج مثبت دانست که یک طرف می تواند بر مبناب اقدام مورد [...]