پرسشنامه افتخار سازمانی – دوراه و همکاران (۲۰۱۹)

پرسشنامه افتخار سازمانی – دوراه و همکاران (۲۰۱۹)

افتخار سازمانی: افتخار سازمانی احساس رضایت عمیقی از دست آوردهای سازمان و یا از پیامدهای عملکردهای سازمانی مانند فراهم کردن محیط کاری مثبت و دلگرم کننده است که نیازمند تطبیق اجتماعی زیاد با سازمان [...]
پرسشنامه خودشیفتگی مدیر – شاردن (۲۰۱۴)

پرسشنامه خودشیفتگی مدیر – شاردن (۲۰۱۴)

خودشیفتگی مدیر: خودشیفتگی شامل مجموعه ای پیچیده از خصوصیات شخصیتی ازجمله شیفتگی به موفقیت و تحسین است. اعتماد به نفس مفرط و تمایل شدید به رهبری، اغلب یکی از عنصر خودشیفتگی است. از خصوصیات مرتبط [...]
پرسشنامه میلواکی برای انواع کندن پوست (MIDAS)

پرسشنامه میلواکی برای انواع کندن پوست (MIDAS)

اختلال کندن پوست در DSM5 در طبقه تشخیصی وسواس فکری - عملی و اختلالات مرتبط معرفی شده است. این اختلال با رفتار خود تخریبی پوست (کندن، خراشیدن و ...) ناتوانی برای کنترل رفتار و ناراحتی قابل توجه [...]
مقیاس کندن مو بیمارستان عمومی ماساچوست (NGH- HPS)

مقیاس کندن مو بیمارستان عمومی ماساچوست (NGH- HPS)

نام این بیماری از ریشه یونانی Thrix به معنای مو، Tillein به معنای کندن و Mania به معنای جنون گرفته شده است. واژه تریکوتیلومانیا از واژهی لاتین و یونانی" تریک" به معنای مو، "تیلو" به معنای کندن و [...]
مقیاس شدت ناخن جویدن – مالون و مسلر (۱۹۵۲)

مقیاس شدت ناخن جویدن – مالون و مسلر (۱۹۵۲)

ناخن جویدن به مفهوم قرار دادن انگشتان داخل دهان و تماس بین دندان و ناخن با یکدیگر است و بیشتر افراد معمولاً از دندانها به جای ناخنگیر استفاده میکنند. ناخن جویدن به عنوان رفتار متمرکز بر بدن شامل [...]
پرسشنامه منابع شغلی – کاراسک (۱۹۷۹)

پرسشنامه منابع شغلی – کاراسک (۱۹۷۹)

منابع شغلی به جنبه های جسمانی،روانی، اجتماعی یا اجتماعی شغل بر می گردد (ریوس،2010). که: در به موفقیت رساندن اهداف کاری، کاربردی هستند. تقاضاهای شغلی مرتبط با ارزش های روان شناختی و جسمانی را [...]
پرسشنامه منابع شغلی – باباکاس و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه منابع شغلی – باباکاس و همکاران (۲۰۰۹)

منابع شغلی در یك نگاه، ویژگیهای جسمی، روانی، اجتماعی و یا سازمانی شغلی است که در راستای دستیابی به اهداف کاری به کاهش تقاضاهای شغلی کمك می کنند. همچنین هزینه های جسمی یا روانی ناشی از تقاضاهای [...]