آزمونهای حافظه کلامی و عددی

آزمونهای حافظه کلامی و عددی

آزمونهای حافظه کلامی و عددی شامل گروهی از خرده آزمونهایی است که به کمک آنها فرد آزمون گر می تواند هوش بهر آزمودنی را مورد سنجش قرار دهد و در پاره ای از موارد، درجاتی از اختلال حافظه ی کودک را نیز تعیین نماید. آزمونهای حافظه کلامی و عددی، شامل خرده آزمونهایی است که هر سه فرایند ذکر شده را مورد ارزیابی قرار می دهند. این خرده آزمون ها عبارتند از:
حافظه ی جفت کلمات
به هر یک از آزمودنی ها یک برگ کاغذ می دهند و از آنها می خواهند که اعداد ۱ تا ۲۵ را در حاشیۀ سمت راست کاغذ و به ترتیب در زیر یکدیگر بنویسند. آنگاه به آنها می گویند: “من جفت کلماتی را برای شما می خوانم، مثلاً «میز- صندلی». تعداد این جفت کلمات ۲۵ تاست. وقتی همۀ آنها به را خواندم، دوباره از اول شروع می کنم و به ترتیب اولین کلمۀ هر جفت را می خوانم، شما باید دومین کلمه را بنویسید. مثلاً اگر من دفعۀ اول «میز-صندلی» را خوانده باشم، دفعۀ دوم «میز» را برای شما خواهم خواند و شما باید کلمۀ «صندلی» را بنویسید. اگر شما نتوانستید کلمۀ دوم را به خاطر بیاورید، باید در مقابل شمارۀ مربوطه به آن یک خط تیره بکشید. شما فقط باید کلمۀ دوم را بنویسید”.
حافظه ی بازشناسی
۳۰ دقیقه پس از آزمایش اول و انجام دادن فعالیتهای ذهنی دیگر، آزماینده فهرستی از کلمات را در اختیار هر یک از آزمودنی ها قرار می دهد و از آنها می خواهد تا در مقابل هر یک از کلماتی که قبلاً شنیده اند؛ علامت بگذارند.
حافظه ی عددی
به هر یک از آزمودنی ها یک برگ کاغذ می دهند و از آنها می خواهند که اعداد ۱ تا ۱۲ را در سمت چپ کاغذ و به ترتیب در زیر یکدیگر بنویسند. آزماینده اعداد را به صورت یک عدد در هر ثانیه می خواند و پس از اتمام قرائت هر بار، ده ثانیه به آزمودنی ها فرصت می دهد تا پاسخ خود را بنویسند.
آزمون طبقه بندی کلمات
این آزمون برای اندازه گیری استعداد کودک در استفاده از تعمیمها و طبقات تهیه شده است. هر سؤال از یک سری کلمه تشکیل شده است. همۀ کلمات دریک مورد با هم اشتراک دارند به جز یکی از آنها. کودک باید کلمه ای را که اصولاً نمی بایستی در بین هر یک از سری ها قرار می گرفت، پیدا کند.
آزمونهای حافظه کلامی و عددی شامل خرده آزمونهایی است که همه ی آنها دارای شیوه ی اجرا و نحوه ی نمره گذاری می باشند. شما می توانید در ادامه این آزمون را به صورت رایگان دریافت کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان