آزمون بندر-گشتالت

آزمون بندر-گشتالت

آزمون بندر-گشتالت به عنوان ابزار غربال گیری screening برای بررسی آسیب مغزی احتمالی به کار می رود. شامل ۹ طرح است که بر روی کاغذ A4 باید کشیده شود. که جزئیات انجام آزمون در فایلی که در ادامه آمده است تشریح شده است.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان