آزمون تأییدجویی کودکان پاتی و امباست (CAST)

آزمون تأییدجویی کودکان پاتی و امباست (CAST)

یکی از انگیزه های مهم اجتماعی که رفتار آدمی را تحت تاثیر قرار می دهد، نیاز به تایید است. کودکان از همان آغاز زندگی می آموزند که اگر بنا به درخواست بزرگترها، به ویژه پدر و مادر رفتار کنند به عنوان کودکان خوب، عاقل و حرف شنو شناخته و از امتیازهای دلخواه خود بهره مند می شوند. بر این اساس شکی نیست که بسیاری از فعالیت های ارزشمند افراد آدمی نه تنها بخاطر خودشان، بلکه به منظور نیاز به تایید یا مردم پسندی انجام می شوند.
یکی از آزمون هایی که در زمینه تأییدجویی وجود دارد آزمون تأییدجویی کودکان پاتی و امباست (CAST) است. که در ادامه می توانید این آزمون را به رایگان دریافت یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان