آزمون ترس (FCL)

آزمون ترس (FCL)

نگاهی به تحقیقات مربوط نشان می دهد که چندین شیوه برای بررسی ترس بزرگسالان بکار برده شده است. هر یک از این شیوه ها، دارای محاسن و معایبی بودند. یافته های مشاهدۀ مستقیم، معتبر بودند، اما بدلایل اخلاقی و عملی محدودیت دارند. سؤال از بزرگسالان برای یادآوری ترس هایشان با اشاره به خودشان یا گروه سنجی خود، این سؤال را پیش می آورد که” آیا کلیۀ موارد به ذهن شان می آید یا خیر ؟”. سؤال از والدین دربارۀ ترس فرزندان ایشان هم، گذشته از بار عاطفی آن، این مشکل را در بر دارد که ” آیا والدین همۀ ترس های کودکان خود را می دانند؟ و آیا در گزارش خویش ذهنی عمل نمی کنند؟”.
بنابراین، استفاده از مشاهدۀ مستقیم و گرفتن فهرست ترس ها بدلایل مذکور کنار گذاشته شد. استفاده از فنون مقیاس درجه بندی هم قابل استفاده نبود. زیرا این فنون مستلزم دانش کافی درجه بندی کننده از موضوع درجه بندی بود و بخصوص ابعاد شخصیتی او که باید مورد تحقیق قرار می گرفت. همچنین، باید توجه داشت که مقیاس درجه بندی برای تشخیص وجود یا عدم وجود وضعیتی در رفتار یا شخصیت پاسخگو بکار نمی رود، بلکه برای جمع آوری اطلاعات راجع به میزان قوّت خصوصیّت مورد نظر در شخص مورد توجّه، بکار می رود. از پرسشنامه هم، بی شک می توان برای جمع آوری اطلاعات دربارۀ ترس های انسانی استفاده نمود. امّا اگر هدف مطالعه و تحقیق، جمع آوری اطلات راجع به ترس های پاسخگودر تعدادی موارد، موقعیتها و فعالیتها باشد، استفاده از این فن، خالی از اشکال نیست. پرسشنامه که مرّکب از تعداد متنابهی از سؤالات است، خود سبب ترس پاسخگو می شود، و در عین حال، وقتی منظور ترس های او باشد، صرف وقت برای فهرستی طولانی غیر ضروری به نظر می رسد. با توجه به ملاحظات و مشکلات مشاهدۀ مستقیم، فهرست ترس ها، مقیاس درجه بندی و پرسشنامه، استفاده از چک لیست به دلایل زیر مورد توجه قرار گرفت:
۱- استفاده از چک لیست، هم برای پاسخگو و هم برای محقّق، آسان تر است.
۲- چون خواستار اطلاعات راجع به وجود یا عدم وجود مورد یا مواردی است. بعلاوه، وقتی موارد مورد نظر، جلوی چشمان پاسخگوست (مانند فهرست موارد)، باز شناخت آن، مشکل نخواهد بود. اما این امر، نباید القاء کند که استفاده از شیوۀ پیمایش درترس به شکل چک لیست، الزاماً باید معتبر باشد.
۳- به گفتۀ لانگ، لازو ویک، وگی یر، برنامۀ بررسی ترس درمقایسه با مواقع واقعی ازاعتبار کمتری برخوردار است. مانوسه ویتز و لانیون دریافتند که برنامۀ ترس معتبر است، امّادقت لازم را ندارد. امّا فازیو، بین برنامۀ بررسی ترس و رفتار آشکار همبستگی عمده ای یافته است.
۴- مطالعۀ چکیدۀ پایان نامه های دکترا درسطح بین الملل و شرح معتبر تحقیقات دورۀ دکترا در کشورخودمان ( هند) که توسط ام. بی.بوچ جمع آوری شده، نشان می دهد که محقّقین غربی– چون ولپی – از شیوۀ چک لیست برای بررسی ترس بزرگسالان استفاده کرده اند، اما محقّقین هندی تاکنون ازاین روش بهره نبرده اند.
در ادامه می توانید آزمون ترس (FCL) را به رایگان مشاهده و یا دریافت کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان