آزمون تصور از خود بک

آزمون تصور از خود بک

تصور از خود همان ادراک از خویشتن است. به عبارت دیگر تصور از خود یک نقطه نظر عینی از مهارت ها، خصوصیات و توانایی هایی است که فرد از خود دارد. برای ارزیابی تصور از خود روش ها و پرسشنامه های مختلفی تهیه شده است. ویژگی شخصیتی که در این مقیاس ها مورد بررسی قرار می گیرد، عبارت است از توانایی ارائه ی مفهومی از خود. یکی از روشهای رایج برای بررسی تصور از خود، آزمون تصور از خود بک (BSCT) است. این آزمون که در سال ۱۹۷۸ توسط بک و استیر و بر اساس نظریه شناختی بک تهیه گردیده است، دارای ۲۵ ماده است. این ۲۵ ماده عبارتند از: قیافه، معلومات، آزمندی، حافظه، بذله گویی، هوش، محبوبیت، جاذبه ی جنسی، شخصیت، تنبلی، خودخواهی، وضع ظاهر، خوش خلقی، استقلال، مرتب و پاکیزه بودن، موفقیت، مهربانی، یادگیری، حسادت، سختکوشی، توانایی خواندن به اتمام رساندن کارها، هشیاری از خود، ورزشکاری و بی رحمی.
بر اساس تحقیقات بک و همکاران (۱۹۹۲) این مقیاس ۵ جنبه از ویژگی ها را مورد بررسی و اندازه گیری قرار می دهد که عبارتند از: توانایی ذهنی، کارآمدی شغلی، جذابیت جسمانی، مهارت های اجتماعی و عیب ها و حسن ها. به عقیده ی مؤلفان نحوه ی توصیف افراد در زمینه های فوق با یکدیگر متفاوت است.
o بعد توانایی ذهنی شامل سوال های مربوط به معلومات، هوش، یادگیری چیزها، توانایی خواندن و حافظه.
o بعدتوانایی شغلی شامل سوال های مربوط به، اتمام رساندن کارها، تلاش و سخت کوشی، موفقیت، تنبلی و هشیاری از خود می باشد.
o بعد جذابیت جسمانی امل سوال های مربوط به قیافه، محبوبیت، جذابیت، وضع ظاهر و مرتب بودن.
o بعد مهارت های اجتماعی شامل سوال های مربوط به شوخ طبعی، استقلال، حسادت، شخصیت و ورزشکاری.
o بعد عیب ها و حسن ها شامل سوال های مربوط به حرص و طمع، خودخواهی، بی رحمی، مهربانی و خلق و خو.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان