آزمون جملات ناتمام راتر

آزمون جملات ناتمام راتر

آزمونهای جملات ناتمام، به عنوان یکی از روش های فرافکن در ارزشیابی شخصیت مورد استفاده می باشد، و اولین بار در سال ۱۹۳۰ بوسیله تندلر به کار برده شد، متخصصان زیادی با پژوهش های خود، ارزش وکارایی جملات ناتمام را درارزشیابی تعارضات روانی، تخیلات، عواطف، باز خوردها و برداشت های آزمودنی نیازها، شکست ها و مکانیسم هایی که وی به کار می برد، تاکید کرده اند وآنها را وسیله مناسبی برای کسب اطلاعاتی که یافته های آزمون های دیگر را تکمیل می دانند.
دراین آزمون ها، اگر چه تفسیر پاسخ ها مبتنی بر تجربیات، آزمونگر است وروش نمره گذاری خاصی برای آزمون پیشنهاد شده با وجود این به هنگام تفسیر، صرف نظر از روش نمره گذاری معمولا به فراوانی پاسخ ها، زمان تکمیل جملات طولانی، تظاهرات رفتاری آزمودنی، پاک شدگی عدم تکمیل بعضی از سر آغازها و نوع ماهیت واژه های مورد استفاده وبار عاطفی آنها توجه می شود. به طور کلی بررسی کمی وکیفی جملات می تواند آزمونگر ار در شناخت بسیاری از ویژه گیهای آزمودنی از جمله درجه سازگاری عمومی وی، سازگاری درخانواده، مدرسه ومحل کار، پرخاشگری، تسلط گرایی، پیشرفت گرایی، مردم گریزی وگوشه گیری کمک کند وتابلویی از اضطراب، سوء ظن، ترس های واهی، احساس نا ایمنی، احساس حقارت وخصومت را نیز در اختیار گذارد. شما در ادامه می توانید پرسشنامه آزمون جملات ناتمام راتر را به رایگان دریافت کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان