آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)

آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)

به منظور سنجش خلاقیت شغلی می توان از آزمون خلاقیت شغلی (جزنی) استفاده کرد که دارای ۳۷ گویه می باشد.
شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان