آزمون سازگاری زناشویی لاک-والاس

آزمون سازگاری زناشویی لاک-والاس

آزﻣﻮن ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻻک – واﻻس ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺰارش دﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﺶ وری ازدواج ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺣﺎوی ۱۵ ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪادی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در سازگاری زناشویی ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارﻧﺪ، ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ. آزﻣﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اداراک ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی از رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.