پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی در استفاده از اینترنت – لیمبرپولوس و چانیوتاکیس (۲۰۰۵)

پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی در استفاده از اینترنت – لیمبرپولوس و چانیوتاکیس (۲۰۰۵)

به منظور بررسی میزان اثربخشی در استفاده از اینترنت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۶ گویه و ابعاد مفید بودن درک شده و سهولت استفاده درک شده می‌باشد که از پژوهش معتبر لیمبرپولوس و چانیوتاکیس (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.