پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

به منظور بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۱ گویه و ابعاد ویژگی های دوره های آموزشی ضمن خدمت و اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت می‌باشد که از منبع علی پور (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان