پرسشنامه احترام سازمانی

پرسشنامه احترام سازمانی

احترام سازمانی عبارت است از درجه قدردانی مدیران سازمان از کارکنان و اصلی ترین حلقه احترام سازمانی، حمایت از کارکنان در هنگامی است که آنها در راه تلاش برای بهبود نتیجه با شکست روبه رو می شود . بدون اعتماد، غیر ممکن است کارکنان ریسک پیشنهاد ایده های جدید یا اجرای آنها را بپذیرند. بدون اعتماد، توانمندسازی غیر ممکن است. ادراک از احترام عبارت است از ادراک فرد از میزان قدر و منزلتی که دیگران برای او قائل هستند. رامرجان، بارساد و بوراک (۲۰۰۸) احترام سازمانی را یکی از متغیرهای بافت سازمانی میدانند که باعث ایجاد تعهد در فرد نسبت به شغل خود و در نتیجه کاهش فرسودگی می گردد، و بر این مبنا، افزایش ارزش و احترام در سازمان را بهعنوان یک رویکرد سازمانی برای کاهش فرسودگی و ترک شغل پیشنهاد می دهند. به منظور سنجش احترام سازمانی می توان از پرسشنامه ۵ ماده ای که رامرجان و همکاران در سال ۲۰۰۸ ساختند، استفاده کرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ تأیید شده است.