پرسشنامه بررسی ادارک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری

پرسشنامه بررسی ادارک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری

به منظور بررسی ادارک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۱ گویه و دارای ابعاد خدمات اصلی، عامل انسانی در ارائه خدمات، سیستمی کردن ارائه خدمات، محسوس بودن خدمات و مسئولیت اجتماعی می‌باشد که از پژوهش معتبر سارشچاندار و همکاران (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.