پرسشنامه ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

پرسشنامه ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

به منظور ارزیابی خلاقیت دانش آموزان از دید معلمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ بعد ابتکار، سیالی، انعطاف، بسط و خلاقیت بطورکلی می‌باشد. در این پرسشنامه بعدهای مورد نظر به قرار زیر می باشند.
خلاقیت: عبارت است از فرآیندی ذهنی، مشتمل بر میزان حساسیت فرد نسبت به مسائل محیط که در جهت یافتن راه حل مشکلات و ایجاد ایده های نو و مفید ظهور پیدا می کند که ممکن است نتیجه عملی نیز داشته و یا نداشته باشد. این فرآیند مراحل تشخیص مشکل، جستجوی راه حل، طرح فرضیه، آزمایش فرضیه، دستکاری نتایج آزمایش، ایجاد تغییرات لازم و انتشار نتایج را شامل می شود.
سیالی: عبارت از توانائی فرد به ایجاد و خلق تعداد زیادی ایده، پاسخ و راه حل درقالب تصویر یا فرض، در یک حیطه خاص. دراین حالت ذهن فرد خلاق در یک حیطه خاص فکری به ارائه عقایدی می پردازد و مشتمل است بر تعداد ی پاسخ و عقاید ممکن.
انعطاف پذیری: عبارت است ازتوانائی فرد برای ایجاد و خلق ایده های متفاوت درصورت تغییر مشکل. در این حالت فرد خلاق در صورت تغییر مشکل و یا مطرح شدن آن از بعد دیگر، قدرت و توانائی لازم را برای تغییر جهت فکر خود دارا می باشد.
ابتکار: عبارت است از توانائی فرد برای ایجاد و خلق ایده های نو، منحصر به فرد، غیر معمول و هوشمندانه برای حل یک مسئله، که درهرحال با ایده های عادی و رایج متفاوت است. در این حالت فرد خلاق توانائی تولید ایده های نو و جدید تر را دارد.
بسط: عبارت است از توانائی فرد در جهت پرداختن به جزئیات. در این حالت فرد خلاق توانائی تکمیل یک ایده و افزودن جزئیات بیشتر وهمچنین تکمیلایده های تصویری مربوط به آنرا دارد. 

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان