پرسشنامه ارزیابی ارزش ادراک شده برای مشتری

پرسشنامه ارزیابی ارزش ادراک شده برای مشتری

ارزش ادراک شده عبارت است از ارزیابی کلی مصرف کننده از مطلوبیت یک محصول براساس ادراکات از آنچه دریافت می دارد و آنچه که در ازای آن می دهد. ریشه مفهوم ارزش خدمات به تئوری انصاف بر میگردد که نسبت ستاده/داده های مشتری به ستاده/داده های ارائه دهنده خدمات را مورد ملاحظه قرار می دهد. مفهوم انصاف به این موضوع اشاره دارد که مشتری در مقابل هزینه هایی که صرف می کند، عادلانه بودن، درست بودن و مطلوبیت نتایج به دست آمده از مصرف خدمات را ارزیابی می کند. به بیان دیگر، ارزش ادراک شده نوعی بده بستان میان مزایا یا دریافتی ها (کیفیت، راحتی، مقدار و …) و هزینه ها یا داده ها (پول، زمان، تلاش و …) است.

به منظور بررسی ارزش ادراک شده برای مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش‌ های کرونین و همکاران (۲۰۰۰)، چوی و همکاران (۲۰۰۴) و بابین و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه هایی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.