پرسشنامه ارزیابی ارزش درک شده توسط مشتری

پرسشنامه ارزیابی ارزش درک شده توسط مشتری

ارزش درک شده به ارزیابی کلی مصرف کننده از مزایای خدمت یا کالا بر اساس ادراکشان از آن اند و آن چه دریافت کرده چه برای گرفتن آن خدمت داده اند، اطلاق می شود. به عبارت دیگر میتوان گفت ارزش درک شده همان تبادل بین مزایای دریافتی و هزینه های پرداختی است.

به منظور سنجش ارزش درک شده توسط مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶  گویه می‌باشد که از پژوهش‌ های هریس و گودی (۲۰۰۴)، گالازا و سارا (۲۰۰۶)، چو و شیو (۲۰۰۹) و لیائو و وو (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.