ارزیابی شکست های شناختی شغلی

ارزیابی شکست های شناختی شغلی

بررسی حوادث نشان می دهد که وقوع بیش از ۹۰ درصد حوادث صنعتی به خطاهای انسانی مربوط است. خطاهای شناختی، خطاهایی با پایه شناختی هستند که در طی انجام وظیفه ای که فرد معمولاً قادر است آن را بدون خطا انجام دهد. این خطاها در حوزه های مختلف شناختی از قبیل حافظه، توجه و عمل رخ می دهند. بنابراین، هدف از این ابزار اندازه گیری شکست های شناختی در محیط کار می باشد. پرسشنامه ارزیابی شکست های شناختی شغلی دارای ۳۰ سوال است و توسط حسن زاده رنگی (۱۳۸۹) طراحی شده است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان