پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی (عملکرد زمینه ای، عملکرد وظیفه ای)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی (عملکرد زمینه ای، عملکرد وظیفه ای)

عملکرد شغلی در یک سازمان به نیازمندی‌های شغلی، اهداف و مأموریت های سازمان و باورهای افراد نسبت به رفتارهای پر اهمیت وابسته است. در حقیقت عملکرد شغلی با توجه به مبنای نظری موجود در این زمینه به نحوه انجام وظایف و مسئولیت های محوله و در مجموع رفتارهایی که در زمینه شغل، افراد از خودشان نشان می دهند یا به عبارتی میزان حصول و بازدهی که به موجب اشتغال فرد در شغلش (اعم از خدماتی، آموزشی و تولیدی) کسب می شود، بر می گردد. عملکرد شغلی به عنوان ارزش مجموعه رفتارهای کارکنان که به صورت مثبت و یا منفی در دستیابی به اهداف سازمانی سهیم هستند تعریف شده است. این تعریف از عملکرد شغلی شامل رفتارهایی است که تحت کنترل کارکنان می باشد. کمپل و همکاران (۱۹۹۹) نیز مدلی چند عاملی از عملکرد شغلی را بر اساس مهارت های کاری تخصصی شغل، مهارتهای عملکرد همکاران، سرپرستی، رهبری و مدیریت اداره پیشنهاد کرده‌اند. کمپل بر این باور است که در عملکرد رفتار وجود دارد و باید از نتایج متمایز باشد زیرا که برخی از عوامل سیستم‌ها می توانند نتایج را از بین ببرند.

به منظور بررسی عملکرد شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۷ گویه و ابعاد عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای می‌باشد که از پژوهش‌ های بیرن و همکاران (۲۰۰۵) و کونوی (۱۹۹۹) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.