پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش بهات (۲۰۰۱) – ۲۳ گویه ای

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش بهات (۲۰۰۱) – ۲۳ گویه ای

مدیریت دانش را مطالعه راهبرد، فرایند و فناوری به منظور کسب، انتخاب، سازماندهی، تصمیم و کاربرد تخصص ها و اطلاعات حیاتی برای کسب و کار جهت بهبود کیفیت تصمیم گیری و بهره وری سازمان تعریف می کنند. در تعریفی دیگر، مدیریت دانش به عنوان فرآیند کشف، توسعه، نگهداری، تسهیم، ارزیابی و به کارگیری دانش مطلوب در زمان مناسب توسط یک فرد مطمئن از طریق اتصال منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای رسیدن به اهداف سازمانی در نظر گرفته شده است.

به منظور ارزیابی مدیریت دانش و فرآیندهای آن می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۳ گویه و ابعاد خلق دانش، کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش می‌باشد که از پژوهش‌ معتبر بهات (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.