ارزیابی نحوه ارائه خدمات به مشتری

ارزیابی نحوه ارائه خدمات به مشتری

به منظور بررسی نحوه ارائه خدمات به مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ گویه می‌باشد که از منبع مقیمی و رمضان (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند.