پرسشنامه ارزیابی اثربخشی اقدامات مدیریت دانش – مارکوس و سیمون (۲۰۰۶)

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی اقدامات مدیریت دانش – مارکوس و سیمون (۲۰۰۶)

به منظور ارزیابی اثربخشی اقدامات مدیریت دانش می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای۲۳ گویه و دارای ابعاد گرایش به سمت توسعه، انتقال و حمایت از دانش، یادگیری مستمر در سازمان، توسعه شایستگی و مدیریت برمبنای شایستگی، توسعه فرهنگ نوآورانه که از پروژه های تحقیق و توسعه حمایت می کند، رویکردهای مبتنی بر افراد و درک سازمان به عنوان یک سیستم جهانی می‌باشد که از پژوهش معتبر مارکوس و سیمون (۲۰۰۶) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.